پرسشنامه رهبر تحول آفرین

پرسشنامه رهبری تحول آفرین شامل ٢٠ سوال می باشد که توسط بس و آووليو (١٩٩٤) تهیه و تنظیم شده است. اين پرسشنامه با در هم آميختن سؤالات مربوط به سه شيوه رهبري؛ تحول آفرين، مبادله اي و عدم مداخله گر، تكميل کنندگان پرسشنامه را در موقيعتي قرار مي دهد تا آنچه را كه به واقيعت نزديك تر است علامت گذاري كنند. ماناندار وایتون (١٩٩٦) ضمن تحقیقی ضریب روایی آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه ٠/٩٤ گزارش کرده است. باس و آووليو (١٩٩٤) ضریب پایایی آلفاي کرونباخ جهت بررسی پایایی پرسشنامه رهبري تحول آفرین را٠/٨٩ به دست آورده است و روايي آن را نیز مورد تاييد قرار داده اند.